Wczytuję dane...
INFORMACJA O PUNKTACH ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

INFORMACJA O PUNKTACH

ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

INFORMACJA GMINY MIASTA TYCHY sporządzona zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9) ustawy z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 t.j.).  1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaje przyjmowanych odpadów oraz dni i godziny ich przyjmowania).Lp.

Adresy PSZOK

Godziny przyjmowania odpadów

Oznaczenie prowadzącego PSZOK

1.

PSZOK – Tychy, ul. Serdeczna

(naprzeciw firmy Boryszew S.A. oddział Maflow – dzielnica Urbanowice)

poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00

sobota:

9.00 – 13.00

MASTER – Odpady
i Energia sp. z o.o.

ul. Lokalna 11,

43-100 Tychy

telefon: 32 70 70 103

faks: 32 70 70 104

 

2

PSZOK – Tychy, ul. Katowicka

(obok oczyszczalni ścieków
w dzielnicy Czułów)

Przyjmowane papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,  odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży

 
2. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (firma, oznaczenie siedziby i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy).

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z altan śmietnikowych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem):

a) MASTER Odpady i Energia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11,

b) REMONDIS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zawodzie oddział w Sosnowcu
Baczyńskiego 11,

c) SUEZ Południe sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dębowej 26/28 oddział
w Bieruniu ul. Wawelska 53.

Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego:

a)PSZOK – Tychy, ul. Katowicka,

b) PSZOK – Tychy ul. Serdeczna.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go do wskazanych wyżej Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 t.j. z późn. zm.):

  1. Dystrybutor, który udostępnia na rynku sprzęt, jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych